متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
5,800,000,000 تومان
متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 250 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
3,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 244 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
4,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: شهرکی
4,200,000,000 تومان