متراژ زمین: 277 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: شهرکی
5,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 2,300 متر
متراژ بنا: 600 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
24,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 230 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
3,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 330 متر
متراژ بنا: 160 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: شهرکی
3,300,000,000 تومان
متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 250 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
3,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 244 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
4,000,000,000 تومان
1 2 5