متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: شهرکی
7,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 550 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
16,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 2,300 متر
متراژ بنا: 600 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
24,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 400 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
8,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
2,800,000,000 تومان
متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 470 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: شهرک ساحلی
27,000,000,000 تومان