متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 290 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
4,300,000,000 تومان
متراژ زمین: 2,850 متر
متراژ بنا: 1,000 متر
تعداد خواب: 7
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
11,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 400 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
8,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
1,800,000,000 تومان
متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 555 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: شهرکی
15,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 310 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
8,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: شهرکی
4,200,000,000 تومان
متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
4,200,000,000 تومان
متراژ زمین: 1,000 متر
متراژ بنا: 160 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
7,400,000,000 تومان