خرید و فروش ویلا در توسکاویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت 250 متر مربع در زمینی به مساحت 330 متر مربع با چشم انداز جنگل و […]

کد: 28033
زمین: 330 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
8,500 میلیارد

ویلا

خریدویلا2 جنگلیدرنوشهر این ویلا درتوسکاشهر نوشهر و در منطقه ای غیر شهرکیواقع شده است.این ویلای 2جنگلی دریکی ازخوش آب وهواترین مناطقنوشهر قرارگرفته که هر گردشگری با دیدن این شهر زیبای ساحلی به وجد می آید. این ویلای جنگلی دارای سازه ی دوبلکسبه مساحت550مترمربع باچشم اندازی روبه جنگل، کوه و دریا در زمینی به مساحت 450 […]

کد: 27543
زمین: 450 متر
بنا: 550 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
15,800 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در توسکاشهر نوشهربا بنایی به متراژ 300متر مربع در زمینی به مساحت600متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای پنج سرویس بهداشتی است. […]

کد: 27067
زمین: 600 متر
بنا: 300 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
22 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت 220 متر مربع در زمینی به مساحت 300 متر مربع با چشم انداز جنگل و […]

کد: 25815
زمین: 300 متر
بنا: 220 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
7,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر با بنای تریپلکس به مساحت 500 متر مربع در زمینی به مساحت 400 متر مربع با چشم انداز جنگل و […]

کد: 25792
زمین: 400 متر
بنا: 500 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
15,300 میلیارد

ویلا

ویلای شهرکی در نوشهر این ویلای شهرکی در نوشهر دربنایی با متراژ 200متر مربع و در زمینی به مساحت 286متر مربع در منطقه ی شمال و شهر ساحلینوشهر واقع شده است. این ویلای شهرکی در شمال دارای پنج و بیشتراتاق خواب می باشد و همچنین دارای چهار سرویس بهداشتی است. نوشهر از جمله شهر هایی […]

کد: 25760
زمین: 286 متر
بنا: 200 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
6 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراز 100 متر مربع در زمینی به مساحت 220متر مربع در شهر نوشهرکه یکی از شهر های توریستی مازندران می باشد، واقع شده است. نوع سازه ی این ویلاجنگلی در نوشهر – شمالهمکفبوده و در مجموع دارای چهاراتاق خواب و سهسرویس بهداشتی […]

کد: 25741
زمین: 220 متر
بنا: 100 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
2,800 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در شمال دربنایی با متراژ 400متر مربع درزمینی به مساحت 580 متر مربعدرمنطقه ای با آب و هوایی مدیترانه ای و بکر قرار گرفته است. سازه ی این ویلای جنگلی درنوشهر -شمال از نوع تریپلکس بوده که در مجموع دارای پنج و بیشتراتاق خواب می باشد که […]

کد: 25436
زمین: 580 متر
بنا: 400 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
13,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر ودر مجموعه ای شهرکیقرار گرفته است. قابل ذکر است این ویلای جنگلی در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق نوشهر واقع شده است. فاصله ی این ویلا در شمال تا جاده اصلی و دسترسی به شهر کم بوده و […]

کد: 25421
زمین: 250 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
7,200 میلیارد

ویلا

خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگلی مترمربع است و در منطقه ای شهرکی با نگهبانی 24 ساعته واقع شده است. از مزیت های این زمین جنگلی می توان به نزدیکی آن به دریا، کوه و […]

کد: 25420
زمین: 230 متر
موقعیت: جنگلی
3,400 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر ودر مجموعه ای شهرکیقرار گرفته است. قابل ذکر است این ویلای جنگلی در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق نوشهر واقع شده است. فاصله ی این ویلا در شمال تا جاده اصلی و دسترسی به شهر کم بوده و […]

کد: 25050
زمین: 300 متر
بنا: 200 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
7 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر ودر مجموعه ای شهرکیقرار گرفته است. قابل ذکر است این ویلای جنگلی در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق نوشهر واقع شده است. فاصله ی این ویلا در شمال تا جاده اصلی و دسترسی به شهر کم بوده و […]

کد: 25046
زمین: 500 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
8,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراژ 100متر مربع و در زمینی با مساحت 220متر مربع در شهرکی تهرانی نشین با نگهبانی 24 ساعتهقرار گرفته است. این ویلای لوکس و مدرن در شمال – نوشهر دارای سازه ای همکفبوده که جمعاً دارای چهاراتاق خواب و دوسرویس بهداشتی می باشد. […]

کد: 275
زمین: 220 متر
بنا: 100 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
2,700 میلیارد

ویلا

خرید ویلای مدرن شهرکی در نوشهر ویلای مدرن جنگلی در نوشهر قرار گرفته است که می خواهیم درباره مشخصات، امکانات و … این ویلای جنگلی توضیحاتی بدهیم، تا شما برای خرید این ویلا اطلاعات کاملی داشته باشید. موقعیت جغرافیایی این ویلای مدرن جنگلی در نوشهر -توسکاواقع شده است. همانطور که می دانیم نوشهرمنطقه ای است […]

کد: 273
زمین: 260 متر
بنا: 360 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
7,500 میلیارد

ویلا

خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگلینقد و اقساط مترمربع است و در منطقه ای شهرکی با نگهبانی 24 ساعته واقع شده است. از مزیت های این زمین جنگلی می توان به نزدیکی آن به دریا، […]

کد: 269
زمین: 400 متر
موقعیت: جنگلی
4 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلاییجنگلی در نوشهر قرار گرفته است که می خواهیم درباره مشخصات، امکانات و … این ویلایجنگلیتوضیحاتی بدهیم، تا شما برای خرید این ویلا اطلاعات کاملی داشته باشید. موقعیت جغرافیایی این ویلای جنگلیدر نوشهر -توسکاواقع شده است. همانطور که می دانیم نوشهرمنطقه ای است که به دریا و جنگل بسیار نزدیک بوده […]

کد: 237
زمین: 250 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
7,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلاییجنگلی در نوشهر قرار گرفته است که می خواهیم درباره مشخصات، امکانات و … این ویلایجنگلیتوضیحاتی بدهیم، تا شما برای خرید این ویلا اطلاعات کاملی داشته باشید. موقعیت جغرافیایی این ویلای جنگلیدر نوشهر -توسکاواقع شده است. همانطور که می دانیم نوشهرمنطقه ای است که به دریا و جنگل بسیار نزدیک بوده […]

کد: 234
زمین: 800 متر
بنا: 400 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
24 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشیننوشهر با بنای تریپلکسبه مساحت 360متر مربع در زمینی به مساحت 260متر مربع با چشم انداز جنگل و دریا واقع شده است. […]

کد: 2235
زمین: 260 متر
بنا: 360 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
8 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر و در مجموعه ای شهرکی قرار گرفته است. قابل ذکر است این ویلای جنگلی در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق نوشهر واقع شده است. فاصله ی این ویلا در شمال تا جاده اصلی و دسترسی به شهر کم […]

کد: 22248
زمین: 250 متر
بنا: 160 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
4,500 میلیارد

مقایسه