قیمت: 3,125,000,000میلیارد
متری: infمیلیارد
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
برچسب ها
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند