قیمت: 3,125,000,000تومان
متری: infتومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
برچسب ها

کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند